Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

Zarządzenie nr 2 / 2018-2019
Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie

z dnia 3 września 2018r.
w sprawie korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

Na podstawie s 16 ust. 2 i 5 statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL oraz posiłkowo art. 99 pkt 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017rr., poz. 59 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ł
1. Ustalam i wprowadzam warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, określając jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 

Link do zarządzenia wraz z załącznikiem

 

 

 

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.